11 Haziran 2014 Çarşamba

DÜNYA SİGORTACILIĞINDAKİ SON TRENDLER

Küresel ısınma, müşteri alışkanlıklarındaki değişim, mobil ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve tabii ki dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durum; sigorta endüstrisinde değişimi hızlandıran etkenler olarak ortaya çıkmıştır Amerika ve Avrupa’nın hala ekonomik krizi atlatamamış olması bu pazarlarda ön planda olan hayat sigortacılığında sorun yaratmaya devam etmiş, hayat sigortalılarının getiri beklentilerine cevap veremeyen sektörde ciddi daralmalar oluşmuştur. Diğer yandan bu düşük getiriler büyüme dışında sektör için karlılık anlamında da çok önemli etki yaratmaya başlamış olup özellikle Almanya’ da getiri garantisi verilerek satılan hayat ürünleri, garanti verilen getiri ile bugünkü düşük faizler arasındaki fark kadar sigorta şirketlerinin karlılıklarını olumsuz anlamda etkilemektedir Diğer yandan yaşlanan nüfus (longevity) sigorta endüstrisi için çok ciddi sorun teşkil etmekte özellikle hayat sigortacılığında kullanılan aktueryal hesaplamalar bugünkü yaşam süresindeki değişimleri öngöremediğinden sigorta sektörü önemli ölçüde maliyet yüklenmektedir. Bu olumsuzluklara karşın sigorta sektörü bu segmente özgü yeni ürün geliştirme çabalarına girmiş ve bu ürünleri pazarlamaya ve bu segmentten girdi sağlama arayışlarına başlamıştır. Özellikle bu segmente dönük evde bakım ve benzeri ürünler son dönemde en fazla rağbet gören ürünler olarak öne çıkmaktadır Kanun ve yönetmeliklere uyum konusu da sigorta sektörünü ciddi anlamda etkilemeye devam etmektedir. Uzun tartışmalar sonrasında 2016 yılına bırakılan Solvency 2 ye geçiş konusu çoğu sigortacı için hala önemli ölçüde korku kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu arada özellikle son dönemde yapılan denetimler sonucunda; çifte fiyatlama (double pricing) ,yan satış olarak ta adlandırılan sigortalının bilgisi olmadan yapılan satışlarda tespit edilen önemli aksaklıklar şirketlerin iş yapma modellerini değiştirecek gelişmeler gibi gözükmektedir. Diğer yandan risk yönetimi ve sermaye yeterliliği konuları, bunun yanında hayat ürünlerinin daha fazla müşteri dostu ve müşterinin anlayacağı bir anlayışla düzenlenmesi ihtiyacı, denetleme mekanizmalarının üzerinde durdukları ve çözümlenmesini sigorta şirketlerinden bekledikleri konular arasındadır Bütün bu gelişmeler ışığında sigorta şirketlerinin bu gelişmeler cevap verecek bir takım uygulama değişikliklerine gitmesi kaçınılmaz olmuş olup bu konularda şirketler önemli stratejik yaklaşımlar oluşturma çabası içine girmişlerdir. Özellikle 2014 yılında bu tür uygulamalardan öne çıkanlar sırası ile aşağıdadır 1.Kendi organizasyonlarını tekrar gözden geçirmeleri ve yeniden yapılanmaları gereklilik gibi gözükmekte, özellikle maliyet düşürücü önlemler ile birlikte marjların arttırılmasına dönük çalışmaların yapılması en önemli öncelik haline gelmiştir. Mali gelirin giderek düşmesinin yanında büyüme gerçekleştiremeyen bir endüstride içeriye odaklanmak ve özellikle hasar yönetimine ayrı bir önem verilerek bu alanda çok ciddi değişimler gerçekleştirmek ve analizleri doğru biçimde bu alanda da kullanarak en doğru sonuçlar çıkararak bunu iş kabul anlamında kullanmak gereklilik haline gelmiştir. 2.Değişen kanun ve yönetmeliklere uyum sağlamak, özellikle denetleyen otoritelerin şirketlerin sermaye yeterliliği, komisyon oranları ve özellikle müşterinin istismar edilmemesi konusunda çok ciddi yaptırımlar getirmesi şirketlerin gerek ürün ve gerekse iş yapma biçimlerini bu taleplere uyumlu hale getirmesine yol açmıştır 3. Hedeflenen segmentlerdeki müşterilere uygun doğru ürün ve hizmet geliştirilmesi giderek önem kazanmaya başlıyor, özellikle cyber risk olarak tanımlanan ve kısaca dataların çalınması şeklinde özetlenebilen risklerin giderek önemli bir tehdit olarak algılanması bu alanda talebin artacağı beklentisini de beraberinde getiriyor, oto sigortalarında tüm ülkelerde devam eden fiyat savaşlarında özellikle aggregetor kanalı ile satışların artış trendine girmesi de satış kanalları arasındaki rekabetin artarak devam edeceğini gösteriyor 4. Dijital yatırımlarını arttırmak sureti ile bağlı (connected)müşteriler yaratmak hemen hemen tüm şirketlerin uygulamaya başladıkları önemli bir strateji olarak görülüyor, tabii bu alanda dijitallleşmenin içinin doğru doldurulmadığı ve bu alanda ciddi kafa karışıklığı olduğu da görülüyor, dijitalleşmenin sadece direkt satışa geçme olmadığını dağıtım kanalı, müşteri, hasarın taraflarına yeni kanallar üzerinden ulaşmayı kapsadığını, bunun yanında bu alandaki gelişmenin özellikle müşteri bilgilerine direkt ulaşma ve bu alanda bilgi biriktirme konusunda sigorta şirketlerine çok önemli avantaj yaratma potansiyeli taşıdığını da söylemeliyiz, diğer yandan sosyal medya ve mobil teknolojilerinin doğru kullanılması ve yönetilmesi de şirketlerin üzerinde durması gereken en önemli bir diğer konu olarak gözüküyor 5. Datanın yönetilmesi ve big data yönetimi sonucunda daha doğru stratejik kararlar üretilmesi de bir başka önemli alan olarak görülüyor, özellikle hangi müşterinin hedefleneceğinden başlayarak, çapraz satış, yeni müşteri yaratma,iş kabul, fiyatlama, ürün oluşturma, hasar, dağıtım kanalı yönetimi gibi konularda geçmişe göre daha gelişmiş analiz imkanlarının oluşması ve oluşan tespitleri uygulama imkanı yaratılması şirketlerin farklılaşmasına yol açacak bir imkan olarak gözükmektedir 6. Özellikle Avrupa’da genişleme imkânının çok sınırlı olması şirketleri yeni pazarlarda büyüme arayışına itmekte bu bakımdan sürekli olarak bu alanda yeni girişimler gözlenmektedir. Daha önce büyük heveslerle girilen Rusya, Orta ve Doğu Avrupa’daki yatırımlardaki beklentilerin karşılamaması sonucunda bu pazarlara olan taleplerin düşmesi, Çin piyasasındaki inanılmaz potansiyele rağmen bu piyasaya giriş ve çalışma zorlukları, şirketleri 2000 yılların hemen başında çıkılan Güney Amerika piyasasına tekrar girmeye yöneltmiş diğer yandan Asya ve Afrika'daki büyüme potansiyeli bu bölgelerde ciddi satın alma beklentisi oluşturmuştur 7. İklim değişikliği ve çevre sorunlarına dönük risklerin artması ve buna uygun teminat verilmesinde önemli darboğazlar oluşması bu yıl ve gelecekte sigorta endüstrisinin gündemini fazlası ile meşgul edecek konular gibi gözüküyor, bu alanda gerek reasürans imkanlarının arttırılması için katastrofik bonoların kullanımının artması diğer yandan devletin bu riske ortak edilmesi konusundaki çabaların önümüzdeki dönemde artacağı gözükmektedir 8. Şirket yönetimlerinde tek güç yönetiminin giderek yerini kurumsal risk yönetimine terk etmesi, yönetim kurulu üyelerinin daha fazla alanda aktif görev alması, iç denetim , iç kontrol ,uyum bölümlerinin daha etkin çalışması, elementer sigortacılık alanında aktüeryal yaklaşımın giderek yaygınlaşarak organizasyonun değişik alanlarında kullanılmaya başlanması önümüzdeki dönem organizasyonel anlamdaki değişiklikler olarak ön plana çıkıyor 2014 yılında sigorta endüstrisinde ortaya çıkan gelişimlerin ve alınan tedbirlerin ne ölçüde mevcut sorunları gidereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz, tabii ki yaşayan bir endüstride sürekli yeni sorunlarında ortaya çıkabileceğini de gözden kaçırmamalıyız.

2 yorum:

  1. Doğuran kadın çalışanlar maliyeti artırıcı bir etki yaratır mı? Kariyer sahibi olan bir kadının/annenin saat beşte işyerinden çıkması hangi durumda kariyerini zedelemez? İş dünyasından kadınlar pasifize olduğunda o "iş"'te kısmen felce uğramaz mı? Bu konudaki fikirlerinizi ve deneyimlerinizi çok merak ediyorum...Kerime Doğal

    YanıtlaSil
  2. Kadınların işyerindeki mevcudiyetini ve yönetim kademelerinde yer almaları mutlaka gerekli,yeni trend olarak kadınlara yönetimde kontenjan ayrılması özellikle Avrupada ciddi anlamda başladı

    YanıtlaSil